C语言中数组注意事项

include // 数组作为函数参数 可以省略元素个数 // 数组作为函数参数,传递是整个数组的地址,修改函数型参数组元素的值,会影响到外面的实参数组 void change(int array[]) { printf("%p\n",array); array[0] = 100; } void change2(int n) { n = 100; } int main() { int ages[10] = {10,11,10,11,10,11,10,11,10,11}; printf("%p\n",ages); change(ages); change2(ages[0]); printf("%d\n",ages[0]); return 0; }

Hibbs

0