C指针练习一:使用指针交换两个整形的值

include void swap(int v1, int *v2); int main() { / int a = 10; int b = 11; swap(&a, &b); / int a2 = 90; int b2 = 89; swap(&a2, &b2); printf("a2=%d, b2=%d\n", a2, b2); return 0; } / 不能交换外面实参的值,仅仅是交换了内部指针的指向 void swap(int v1, int *v2) { int *temp; temp = v1; v1 = v2; v2 = temp; }/ // 完成两个整型变量值的互换 void swap(int v1, int *v2) { int temp = *v1; *v1 = *v2; *v2 = temp; } / 交换的只是内部v1、v2的值 void swap(int v1, int v2) { int temp = v1; v1 = v2; v2 = temp; }*/

Hibbs

0