C:如何使用strlen来计算字符串的长度

    strlen函数:计算字符串长度(不包括‘/0′

    strlen函数声明在string.h文件中

    1.strlen 是计算的是字符数并不是字数

    2.计算的字符不包括 \0

    3.一个汉字等于3个字符

    4.从某个地址开始计算字符的个数,直到遇到\0为止

include #include int main() { int size = strlen("haha"); int size2 = strlen("哈"); printf("%d\n",size ); printf("%d\n",size2); char name[] = "maczhi"; int size3 = strlen(name); printf("%d\n",size3); return 0; }

Hibbs

0